Ogólne

PROPAK JĘDRACHOWICZ I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi prowadzi Serwis internetowy pod adresem https://pysznafabryka.pl w którym oferuje Klientom korzystanie z udostępnianych Usług, w tym w szczególności możliwość Zamówienia Produktów, Towarów oraz Usług oferowanych przez Pyszną Fabrykę.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Serwis internetowy będą dalej zwane wspólnie: ,,Pyszna Fabryka”.

Regulamin reguluje również zasady składania oraz realizacji Zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Pyszna Fabryka może też udostępniać i oferować swoje Usługi, Towary lub Produkty z wykorzystaniem innych niż określone niniejszym Regulaminem, miejsc lub kanałów – w takim przypadku, o ile nie zostanie to inaczej zastrzeżone, zasady ich świadczenia będą każdorazowo określone odrębnie w takim miejscu lub kanale.

§1 Definicje

Usługodawca – PROPAK JĘDRACHOWICZ I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860840, NIP: 7262682783, REGON: 387205972, telefon: +48 884 909 880, poczta elektroniczna: bok@pysznafabryka.pl.
Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem https://pysznafabryka.pl.
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w  lub korzysta z innych Usług dostępnych w Pyszna Fabryka.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo w Pyszna Fabryka, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w informacjach w Pyszna Fabryka.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Pyszna Fabryka.
Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Pyszna Fabryka, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w Pyszna Fabryka.
Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Pyszna Fabryka umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
Towar – wszelkie towary prezentowane w Pyszna Fabryka, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz.827).
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2020 poz.1740).
Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Serwisie, Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej: bok@pysznafabryka.pl
– pod numerem telefonu: +48 884 909 880 lub 48 884 908 880 .

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Pyszna Fabryka, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
5. Korzystanie z Pyszna Fabryka oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Pyszna Fabryka – w Serwisie.
6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Każdy Klient korzystający z Pyszna Fabryka zobowiązany jest w szczególności do:

 • nie dostarczania i nie przekazywania treści bezprawnych;
 • korzystania z Pyszna Fabryka w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Pyszna Fabryka jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania z Pyszna Fabryka w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem Pyszna Fabryka umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Klient może przeglądać treści prezentowane w Serwisie.  Zakończenie świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi treści dostępnych w Serwisie ma miejsce w momencie zamknięcia przez niego strony Serwisu.
3. W Serwisie udostępniana jest Usługa prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest dostępna do dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta.
4. Usługodawca umożliwia również w  Serwisie rejestrację Konta Klienta oraz logowanie się do tego Konta Klienta za pomocą kont Klienta w zewnętrznym serwisie internetowy Google (google.com) lub Facebook (facebook.com). Klient, który rejestruje się w poprzez konto w serwisie internetowym Google lub Facebook, upublicznia w Aplikacji oraz Serwisie swoje imię i nazwisko, które Aplikacja oraz Serwis zapisuje i wykorzystuje w ramach Konta Klienta.
5. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegółowe zasady składania oraz realizacji Zamówień określają kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). Świadczenie Usługi Newslettera reguluje odrębny regulamin dostępny w Pyszna Fabryka.
7. Wyłącznie w ramach Serwisu, Klient ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu, Towaru czy przebiegu transakcji, które mogą być widoczne dla innych Klientów Serwisu. Klient dodając takie wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
8. Wypowiedzi, o którym mowa w ust. powyżej, powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994,nr 24, poz. 83).
9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Pyszna Fabryka. Promocje w Pyszna Fabryka nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku wyboru punktów w programie lojalnościowym Klient nie może skorzystać ze zniżki 5% rabatu
10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup Produktu lub Towaru

1. Informacje o Produktach lub Towarach podane w Pyszna Fabryka, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
3. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:

 • telefonicznie pod numerem +48 884 909 880 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00
 • telefonicznie pod numerem  +48 884 908 880 w soboty od godz. 8.00 do 14.00;
 • drogą elektroniczną na adres bok@pysznafabryka.pl – przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
 • za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Pyszna Fabryka – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Pyszna Fabryka również posiadanie Konta Klienta oraz zalogowania się do niego.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Pyszna Fabryka, określając lub wybierając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Pyszna Fabryka. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularze Zamówień dostępne w Pyszna Fabryka, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa zgodnie z treścią Zamówienia.
7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
8. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:

 • podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów prezentowanych w Pyszna Fabryka i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu również Okres abonamentowy;
 • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Pyszna Fabryka;
 • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce    zamieszkania oraz adres e-mail.

9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
12. Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny może być Zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie 1 (jeden) raz – bez względu na to jaki Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego na ten adres oraz bez względu na to czy Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego w Serwisie. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio Zamawiany zestaw próbny, Klient zostanie poinformowany o tym komunikatem w Pyszna Fabryka. W tym przypadku, w celu Zamówienia zestawu próbnego Klient jest proszony o wybranie i wskazanie innego adresu dostawy. Klient może dokonać Zamówienia zestawu próbnego wyłącznie składając Zamówienie bezpośrednio w Pyszna Fabryka, po zalogowaniu się do Konta Klienta. Zamówienie zestawu próbnego nie jest możliwe telefoniczne oraz e-mailowo.
13. Klient może Zamówić voucher wyłącznie w Serwisie. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie Zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Klient może zrealizować voucher  w Serwisie. Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
14. W przypadku Zamówienia vouchera, kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.

15. Promocje wysyłane przez SMS. W przypadku zamówienia poprzez aplikację lub stronę Dietly.pl z kodem promocyjnym z zaznaczeniem obowiązywania tylko na stronie www.pysznafabryka.pl zamówienie może zostać anulowane.

§5 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
2. Klient może dokonać zmiany dnia dostawy oraz adresu dostawy wskazanego w Zamówieniu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta Klienta w Pyszna Fabryka. Klient wybiera dostępny w Pyszna Fabryka termin, od którego dostawa będzie realizowana pod zmieniony adres. W przypadku braku możliwości dostawy pod wybrany przez Klienta adres, Klient zostanie poproszony o wskazanie innego adresu. Edycji można dokonać najpóźniej dwa dni przed planowaną zmianą daty lub adresu dostawy. Zmiany po tym terminie nie będą uwzględniane i realizowane.
3. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę lub tylko na niedzielę. W niedziele dostawy nie są realizowane. Dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której Zamówienie dotyczy. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz w innych wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
5. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
6. Usługodawca w Pyszna Fabryka informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym oraz w soboty odbywa się w godzinach od 18.00 do 7.30.
7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości jak najszybciej ale nie później niż do godziny 7.30.
8. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym w Pyszna Fabryka, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany na mapie dostępnej pod adresem www.https://pysznafabryka.pl/obszar-dostawy  został podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Strefy I (miasto Łódź), w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Strefą II (województwo łódzkie) oraz Strefą III (cała Polska z włączeniem miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego) stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany lub podany Klientowi podczas składania Zamówienia.
9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
10. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami niezgłoszoną w terminach wskazanych w Pyszna Fabryka jako terminy edycji Zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nie otrzymania Produktu.
11. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Produktów Klientowi będącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
12. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi nie przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy z zastrzeżeniem jednak zapisów dotyczących Produktów Zamówionych w opcji z płatnością Subskrypcyjną, o której mowa w §7.
13. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminach wskazanych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca wskaże też Klientowi informacje o tym, w jakich terminach otrzyma Produkt o wyższej wartości – który uzależniony jest od terminu dokonania przez Klienta Zapłaty. Klient ma możliwość dokonania zmiany Produktu na Produkt o wyższej wartości w drodze indywidualnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie, jak również z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Pyszna Fabryka po zalogowaniu się do Konta Klienta. Zmiana jest skutecznie dokona w przypadku dokonania (wpływu do Usługodawcy) płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.
14. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem – w terminie wskazanym w Pyszna Fabryka. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
15. Klient posiadający Konto Klienta w Pyszna Fabryka, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 14 powyżej i z zachowaniem zasad oraz terminów określonych w Pyszna Fabryka, korzystając w tym celu z funkcjonalności Konta Klienta, po zalogowaniu się do niego, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Pyszna Fabryka. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Pyszna Fabryka dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy. Klient dokonując wznowienia dostawy z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Pyszna Fabryka po zalogowaniu się do Konta Klienta wybiera termin dostawy wznowionego Zamówienia spośród dostępnych zgodnie z informacjami w Pyszna Fabryka.
16. Menu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§6 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Pyszna Fabryka oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo w Pyszna Fabryka.
3. Usługodawca w Pyszna Fabryka informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

§7 Płatności

1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. W Serwisie Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
 • płatność z wykorzystaniem płatności elektronicznej,
 • płatność z pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.
4. Płatność Subskrypcyjna pobierana jest z góry za cały Okres abonamentowy, w wysokości wskazany przez Usługodawcę. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy Produktów Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieoznaczony, do momentu jej wypowiedzenia (anulowania) przez Klienta lub Usługodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Płatność Subskrypcyjna za kolejny Okres abonamentowy jest pobierana z góry przed rozpoczęciem tego Okresu abonamentowego, w terminie wskazanym najpóźniej w momencie, w którym zgodnie z informacjami jest możliwe złożenie Zamówienia na Produkt dostarczany w pierwszym dniu nowego Okresu abonamentowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwa.
6. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejny Okres abonamentowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wezwie takiego Klienta do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innego środka lub formy płatności. Usługodawca w takim przypadku dokonuje wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wpłynięcia płatności Klienta. Klient, w takim przypadku może dokonać wznowienia realizacji Zamówienia również dokonując zmiany wybranej formy płatności na inną, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Klienta.
7. Klient może dokonać anulowania subskrypcji w każdym czasie, jednak nie później niż przed terminem zapłaty za kolejny Okres abonamentowy, a anulowanie takie będzie miało skutek na ostatni dzień bieżącego Okresu abonamentowego. Oznacza to, że Klient może anulować subskrypcje na kolejny Okres abonamentowy przed pobraniem płatności za ten okres. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane jedynie do końca czasu trwania bieżącego Okresu abonamentowego, a po jego upływie Umowa zostanie rozwiązana. W celu takiego anulowania Klient korzysta z opcji anulowania subskrypcji w jego Koncie Klienta.
8. Usługodawca również może wypowiedzieć umowę w zakresie przygotowania i dostawy Zamówionych Produktów w modelu płatności Subskrypcyjnej, z zachowaniem 14-dniowego terminu, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu abonamentowego. W tym celu Usługodawca przesyła Klientowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
9. Klient Serwisie może wybrać jako formę płatności, płatność za pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W takim przypadku Klient zawiera odrębnie z tym podmiotem stosowną umowę na podstawie, której PayPo sp. z o.o. udziela Klientowi na warunkach z nim określonych finansowania Zamówienia składanego w Pyszna Fabryka. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy o finansowanie oraz nie ma wpływu na udzielenie przez PayPo takiego finansowania. Więcej informacji dotyczącej tej formy płatności, Klient może znaleźć bezpośrednio u tego operatora płatności.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od usług..
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar prosimy zwrócić na adres: ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki.
8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

§10 Rękojmia za wady

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Usługodawcy tj. uul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki lub na adres poczty elektronicznej: bok@pysznfabryka.pl
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Pyszna Fabryka, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres bok@pysznfabryka.pl lub drogą pisemną na adres ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki.
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
9. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane w przeciągu 48 h od daty realizacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Brak kodu, klucza do drzwi na klatkę klienta, brak kontaktu z klientem (wyłączony tel , klient nie odbiera), brak dostępu na klatkę z przyczyn niezależnych od nas (np brak prądu) – uznaje się reklamacje niezasadną.
10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Pyszna Fabryka w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy     Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o     wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a     Usługodawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub     organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja     Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez     Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl .

§12 Postanowienia końcowe

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Wszelkie prawa do treści zawartych Pyszna Fabryka, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje w Pyszna Fabryka, zawierającą termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
7. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy     o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.
Załącznik Nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowo

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy