REGULAMIN KONKURSU „Gala Fen”

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Propak Arkadiusz Klimkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7262682783, REGON: 387205972, KRS: 0000860840
2. Organizatorem konkursu Gala Fen (zwanym dalej “Konkursem”) jest Propak Arkadiusz Klimkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronach:
https://www.instagram.com/pysznafabryka/
(zwanej dalej “Profilem”).
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działa jako w ramach Konkursu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, a zatem wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram,
e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 3 zestawy nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są 3 zestawy składających się z dwóch zaproszeń na galę Fen MMA o wartości 300 zł/zestaw, która odbędzie się 28 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalach Instagram oraz Facebook, na profilach Pyszna Fabryka:
https://www.instagram.com/pysznafabryka/
https://www.facebook.com/PysznaFabryka/
Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/pysznafabryka/
Konkurs trwa od 24.01.2023 do godziny. 18:00 27.01.2022 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram w terminie do 5 godzin od zakończenia Konkursu.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie na profilu organizatora zgłoszenia konkursowego (odpowiedzi) na zadanie przedstawione w treści postu konkursowego na Profili Organizatora.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku i Instagramie pod adresem:
https://www.instagram.com/pysznafabryka/
https://www.facebook.com/PysznaFabryka/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, co następuje poprzez przystąpienie do Konkursu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności, kreatywności, nieszablonowości wykonania zadania opisanego w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie:
https://www.instagram.com/pysznafabryka/
5. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 5 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu w danym portalu społecznościowym, w którym użytkownik wysłał zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości prywatnej następujących informacji:
– Imię i Nazwisko
– numer telefonu
– adres mailowy
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną zrealizowane w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
8. Nagrody zostaną przesłane do godziny 12:00 w dniu 28 stycznia mailowo na adres podany przez zwycięzców.
9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
10. Uczestnik konkursu może nadać 1z głoszenie w konkursie.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem postów naruszających Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagrama (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Instagrama;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Instagram
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 13 powołanego rozporządzenia, Propak Arkadiusz Klimkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna informuje, że:

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Propak Arkadiusz Klimkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7262682783, REGON: 387205972, KRS: 0000860840.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez cały czas trwania Konkursu oraz wydania nagrody.

Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia.

Uczestnik Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w Konkursie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Propak Arkadiusz Klimkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. 11 Listopada 93/97 95-070 Aleksandrów Łódzki

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2022 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.pysznafabryka.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.pysznfabryka.catering